Polityka prywatności i plików cookie

Jesteście Państwo użytkownikami Usługi, a niniejszy dokument stanowi naszą politykę przetwarzania danych osobowych i plików cookies (Polityka) opisującym jakie dane osobowe zbieramy i jak przetwarzamy takie dane osobowe zebrane podczas świadczenia Usługi w imieniu Administratora Danych. 

Wyrażając zamiar korzystania z Usługi potwierdzacie Państwo, że zapoznaliście się z niniejszą Polityką, akceptujecie jej treść oraz zobowiązujecie się do jej pełnego przestrzegania.
Informacje 

Z Usługi można korzystać za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej (Aplikacja). Usługa może być również dostępna za pośrednictwem punktu sprzedaży, kierowcy pojazdu transportu publicznego lub w pojeździe transportu publicznego poprzez kasownik.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką i w ramach obowiązujących przepisów prawa. Zapewniamy poufność Państwa danych osobowych i wdrażamy odpowiednie środki w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem lub ujawnieniem. 

Do przetwarzania danych możemy wykorzystywać (pod)podmioty przetwarzające. W takich przypadkach podejmujemy niezbędne kroki aby zapewnić, że wspomniane (pod)podmioty przetwarzające dane przetwarzają je zgodnie z obowiązującym prawem i wdrażają odpowiednie środki bezpieczeństwa.
Polityka jest dostępna w naszych Aplikacjach. Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnej zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia Państwa. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia wchodzą w życie i stają się wiążące dla Państwa z datą ich publikacji za pośrednictwem Aplikacji. 

Państwa dane osobowe 

Możemy gromadzić Państwa dane osobowe (a) bezpośrednio od Państwa; lub (b) podczas korzystania przez Państwa z Usług; lub (c) ze źródeł zewnętrznych, takich jak publiczne źródła internetowe, rejestry publiczne i prywatne lub inne strony trzecie. Główne (choć niejedyne) kategorie danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy, to:
Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, kod identyfikacyjny, data urodzenia, dane dotyczące dokumentów tożsamości (np. kopia paszportu, dowodu osobistego);
Dane kontaktowe, takie jak adres, numer telefonu, adres e-mail, konta, język komunikacji;
Dane uzyskane z rejestrów publicznych, takie jak miejsce zamieszkania z Systemu Ewidencji Ludności, dane z Systemu Informacji Oświatowej;
Dane uzyskane i/lub utworzone podczas wykonywania obowiązku wynikającego z przepisów prawa, takie jak dane wynikające z zapytań złożonych przez organy, agencje lub inne osoby publiczne. 

Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe przede wszystkim w celu:
ogólnego zarządzania relacjami z Państwem oraz zapewniania i administrowania Państwa dostępem do Usługi, w tym (a) zawierania i wykonywania transakcji związanych z Usługą; lub (b) aktualizowania i poprawiania Państwa danych osobowych poprzez ich weryfikację w źródłach zewnętrznych; lub (c) w celu podjęcia kroków na Państwa żądanie;  

zbadania jakości Usług, zrozumienia użyteczności Usługi oraz możliwości jej ulepszenia, jak również w celu dostarczenia dowodu transakcji związanych z Usługą lub prowadzenia innej komunikacji biznesowej (nagrania rozmów) w celu wykonania Usługi lub w celu podjęcia kroków przed zaoferowaniem Usługi;
przestrzegania wszelkich innych praw, takich jak ustanawianie, wykonywanie, cesje i obrona roszczeń prawnych oraz obowiązków, takich jak prawnie wiążące zapytania organów, agencji lub innych osób publicznych, które mogą być do nas kierowane.
Statystyki przeglądania, logi i pliki cookie 

Nasze Aplikacje wykorzystują: (a) zautomatyzowane narzędzie Google Analytics; (b) rejestrowanie Państwa zapytań do serwera Aplikacji oraz (c) pliki cookie (małe pliki tekstowe, które Aplikacje zapisują na komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania Aplikacji) w celu śledzenia ruchu w Aplikacjach i interakcji użytkowników z Aplikacjami, w tym w celu zbierania Państwa adresu IP i informacji o przeglądaniu.
Narzędzia, zarejestrowane zapisy i pliki cookie opisane w niniejszym paragrafie umożliwiają Aplikacjom: (a) zapamiętanie Państwa systemu; (b) analizę Państwa zachowań i preferencji; (c) poprawę doświadczenia użytkownika oraz zapewnianie prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa Aplikacji; oraz (d) badanie ewentualnych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem i funkcjonalnością techniczną Aplikacji.
Możecie Państwo w dowolnym momencie wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics, jak opisano pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
Możecie Państwo kontrolować lub usuwać pliki cookie, usuwając wszystkie pliki cookie, które już znajdują się na Państwa komputerze; większość przeglądarek można ustawić tak, aby uniemożliwić umieszczanie plików cookie na komputerze. Kontrolując lub usuwając pliki cookie, przyjmujecie Państwo do wiadomości, że możecie być zmuszeni do ręcznego dostosowywania niektórych preferencji przy każdym dostępie do Aplikacji, a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać. 

Ujawnianie Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:
naszym pracownikom, którzy odpowiadają za (a) kontakt z Państwem; lub (b) analizę Państwa danych osobowych; lub (c) ulepszanie naszych Aplikacji; lub (d) inne działania bezpośrednio związane z Usługami;
naszym zewnętrznym dostawcom usług, w tym dostawcom usług informatycznych, firmom audytorskim i innym, w zakresie niezbędnym do zarządzania naszymi Usługami.
Przechowywanie Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe użytkownika będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne. Okres przechowywania może wynikać z umów z Państwem, uzasadnionego interesu firmy lub obowiązujących przepisów prawa, takich jak przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, przedawnienia, prawa cywilnego itp.
Pliki cookie zwykle zachowują ważność przez krótki okres czasu (dzień, tydzień lub miesiąc), choć w niektórych przypadkach może on wynosić do roku. 

Przysługujące Państwu prawa 

Możecie Państwo skorzystać ze swoich praw wymienionych poniżej kontaktując się z wyznaczonymi przez nas inspektorami ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem :
aby uzyskać informacje co do ewentualnego przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz zażądania dostępu do swoich danych osobowych użytkownika w formie pisemnej lub w powszechnie używanym formacie elektronicznym, a także, jeśli to możliwe, przekazania takich danych innemu usługodawcy (przenoszalność danych). Przyjmujecie Państwo do wiadomości, że możemy zażądać uzasadnionych opłat za taki dostęp do danych i ich przekazanie;
aby zażądać sprostowania danych osobowych, jeśli są one niewystarczające, niepełne lub nieprawidłowe;
aby zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Korzystając z tego prawa, przyjmujecie Państwo do wiadomości, że po usunięciu Państwa danych osobowych nie będziemy w stanie dalej oferować Państwu Usług. Jeśli usuniemy Państwa dane osobowe na Państwa wniosek, zachowamy tylko takie kopie informacji, które są niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów naszych lub stron trzecich, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub nakazów władz, rozwiązywania sporów i problemów lub egzekwowania wszelkich umów zawartych z nami przez Państwa;
aby zgłosić sprzeciw, ograniczyć lub wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w stosownych przypadkach. Korzystając z tego prawa, przyjmujecie Państwo do wiadomości, że po usunięciu Państwa danych osobowych nie będziemy w stanie dalej oferować Państwu Usług. 

Reklamacje 

W przypadku naruszenia prawa do prywatności możecie Państwo złożyć skargę do organu w kraju UE, w którym znajduje się Państwa miejsce zamieszkania. Dane kontaktowe tych organów są dostępne pod adresem http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080. 

Chcesz być na bieżąco? Adam Filutowski, Poland Country Manager, chętnie przedstawi szerszą perspektywę przyszłości transportu publicznego. Umów rozmowę