Management handbook overview

Przegląd księgi zarządczej

KWESTIE OGÓLNE  

Niniejszy dokument opisuje główne zasady systemu zarządzania jakością Ridango AS (zwanej dalej spółką) obejmującego usługi świadczone na rzecz klientów i procesy biznesowe w całej spółce. Zasady i wytyczne mające zastosowanie do konkretnych operacji określono w innych dokumentach wewnętrznych.  

Ridango jest dostawcą usług związanych ze sprzedażą biletów, płatnościami MTT, usługami dla transportu świadczonych w czasie rzeczywistym i kształtowanych w zależności od popytu w transporcie publicznym, oraz ze sprzętem specjalistycznym.   

Firma zobowiązuje się do uczciwości, przejrzystości i otwartości poprzez podejmowanie etycznych i odpowiedzialnych wyborów i decyzji.  

Firma zobowiązuje się w szczególności do:  

 • prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji (postępowanie fair);  
 • przeciwdziałanie korupcji we wszystkich jej formach (przeciwdziałanie korupcji);  
 • zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, regulacji, wymogów i kodeksów postępowania (zgodność regulacyjna); poszanowania podstawowych praw człowieka; promowania równych szans dla wszystkich pracowników; traktowania wszystkich pracowników z szacunkiem i godnością; nie tolerowania żadnych przejawów wykorzystywania, zastraszania, gróźb ani nękania; oraz utrzymywania ogólnie przyjaznego środowiska pracy (prawa człowieka i niedyskryminacja);  
 • zapewnienia, że pracownicy posiadają jak najlepsze umiejętności i wiedzę do wykonywania swoich obowiązków; zapewnienia niezbędnych szkoleń i wymiany informacji (rozwój osobisty);  
 • zapewnienia i utrzymywania bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy dla pracowników, gości i wszelkich wykonawców pracujących w imieniu spółki (bezpieczeństwo i higiena pracy);   
 • postępowania w sposób odpowiedzialny środowiskowo oraz wydajny, korzystania najlepiej tylko z takich materiałów i produktów, które spełniają wymagania dotyczące jakości/bezpieczeństwa, oraz które są pozyskiwane w sposób odpowiedzialny (zrównoważony rozwój i odpowiedzialne zakupy);  
 • udzielania wszelkiego wsparcia dostawcom w spełnianiu wymagań wynikających z usług i produktów spółki; pomagania klientom w nieujawnianiu nieuniknionej złożoności operacji w celu poprawy doświadczenia milionów podróżnych dziennie (skupienie na kliencie).  

Strona internetowa spółki to www.ridango.com.   

Spółka kształtuje swoje procesy w oparciu o podejście zorientowane na klienta.  

 

CELE JAKOŚCIOWE I POZIOMY ODNIESIENIA 

Spółka określa swoje roczne cele jakościowe i wskaźniki wydajności, a całościowe przeglądy zarządzania są dokumentowane co pół roku.   

Cele jakościowe i poziomy odniesienia ustala się dla następujących obszarów tematycznych:  

 • Stabilne usługi,  
 • Powracający klienci,  
 • Lojalny zespół,  
 • Bezpieczna i niezawodna infrastruktura,  
 • Przejrzyste wykorzystanie zasobów,  
 • Terminowe dostawy,  
 • Wystarczający kapitał,  
 • Prawidłowe zarządzanie odpadami. 

 

ORGANIZACJA PRACY 

Podstawą procesów zarządzania w spółce jest zorientowane na klienta podejście do organizacji pracy oparte na procesach, w ramach którego powstają i realizowane są przepływy pracy przechodzące przez jednostki strukturalne, we współpracy i w porozumieniu z ich kierownikami. Kierownictwo firmy odpowiada za funkcjonowanie zorientowanej na klienta organizacji pracy opartej na procesach.   

Kierownictwo zobowiązuje się do regularnej komunikacji wewnętrznej mającej na celu wsparcie członków zespołu w zrozumieniu celów, zadań i ogólnego kontekstu działalności.   

 

ŚRODOWISKO 

Zapewnienie przyjazności dla środowiska swoich usług i operacji ma dla Ridango duże znaczenie  

Spółka stale rozwija swoje usługi i organizację pracy wprowadzając zrównoważone środowiskowo rozwiązania. Partnerzy, z których usług korzystamy przy utylizacji zasobów, pozwalają nam zapobiegać sytuacjom, w których zużyty i nienadający się do sprzedaży sprzęt stanowiłby zagrożenie dla środowiska.   

Spółka unika zanieczyszczania środowiska i przestrzega poniższych zasad:   

 • zrównoważone wykorzystanie zasobów celem uniknięcia niepotrzebnej konsumpcji;   
 • ponowne wykorzystanie materiałów lub współpraca z pewnymi dostawcami usług utylizacji celem zapewnienia prawidłowej utylizacji sprzętu i materiałów;  
 • regularny przegląd usług i organizacji pracy celem poprawy aspektu środowiskowego wykorzystywanych rozwiązań;   
 • działanie zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów środowiskowych celem zapewnienia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.   

Spółka posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normami zarządzania środowiskowego ISO 14001.   

 

LUDZIE I WIEDZA 

Bezpieczne środowisko pracy i dbałość o pracowników stanowi nieodłączną część organizacji pracy spółki.   

Wszyscy pracownicy spółki są zobowiązani do przestrzegania przepisów i zasad organizacji pracy oraz wnoszenia wkładu w bezpieczeństwo pracy. Spółka analizuje ryzyka występujące w środowisku pracy celem podjęcia środków zapobiegających wypadkom i innym zdarzeniom niepożądanym.   

Ponadto spółka przystąpiła do Programu Pracodawca Przyjazny Rodzinie aby wzmacniać swoje rosnące kompetencje w doskonaleniu przyjaznego środowiska pracy.   

 

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI 

Bezpieczeństwo informacji i aktywów ma olbrzymie znaczenie dla zagwarantowania wysokiej jakości usług, dlatego spółka postępuje zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa informacyjnego spółki oraz powiązanej dokumentacji.   

 

DOKUMENTACJA 

Część dokumentacyjna systemu zarządzania jakością spółki jest dokumentowana na podstawie udokumentowanych reguł informacyjnych, które określają reguły i zasady opracowywania, formalizacji i zarządzania dokumentami.   

Zarządzanie zapisami odnoszącymi się do systemu zarządzania jakością spółki odbywa się zgodnie z regułami kontroli zapisów, które określają reguły i zasady opracowywania, identyfikacji, ochrony, przechowywania i odkrywania, tymczasowego utrzymywania i likwidacji lub usuwania zapisów, oraz które zapewniają dowody zgodności produktów i procesów z określonymi wymaganiami oraz skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością. 

 

PODSTAWA PRAWNA 

Podstawę prawna zarządzania działalnością gospodarczą spółki określono w obowiązujących przepisach prawa (w tym międzynarodowego), umowie spółki, decyzjach organów nadzorujących oraz w systemie zarządzania jakością.   

Normy pomagają kierownictwu zarządzać spółką w sposób rozważny i odpowiedzialny:  

 • ramowy system zarządzania jakością opracowano, udokumentowano i wdrożono zgodnie z wymaganiami i instrukcjami Normy Zarządzania Jakością ISO 9001;  
 • celem osiągnięcia równowagi środowiskowej, spółka zobowiązała się do przestrzegania Normy Zarządzania Środowiskowego ISO 14001;   
 • celem zapewnienia bezpieczeństwa informacji i aktywów, spółka zobowiązała się do przestrzegania Normy Bezpieczeństwa Informacji ISO 27001;    
 • celem zapewnienia kontroli nad danymi posiadaczy kart płatniczych i zapobiegania oszustwom związanym z kartami kredytowymi, spółka zobowiązała się do przestrzegania Branżowej Normy Bezpieczeństwa Danych Krat Płatniczych (Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS);  
 • celem zapewnienia utrzymania funkcjonalności terminali chipowych przez cały ich cykl życia, spółka zobowiązała się do przestrzegania zasad zarządzania jakością terminali Mastercard (TQM).