fbpx

Warranty conditions for hardware

Eesti keeles

По-русски

Ridango AS warranty conditions for hardware

The following are the warranty conditions of Ridango AS (contact details: https://www.ridango.com/contact, hereinafter referred to as Ridango) which apply to hardware, devices, their parts and other such goods (hereinafter referred to as Goods).

The warranty is valid for the primary recipient of the Goods for 12 (twelve) months as of the delivery of the Goods, unless agreed otherwise.

The warranty does not apply to consumables and parts of the Goods that have become worn to an expected degree during use (e.g. printer accessories and moving parts).

The warranty only concerns material and manufacturing defects and only applies to defects for which the recipient submits a warranty claim within 14 (fourteen) days of discovering the defect. In addition to the warranty claim, the recipient must send the invoice, the purchase order, the document accompanying the Goods or the number of another related document to Ridango and give a detailed description of the defect.

Conditions for validity of warranty:

 • The Goods have been installed according to the installation instructions.
 • Goods that need regular maintenance during the warranty period have received proper maintenance from Ridango or a maintainer authorised by them.
 • The Goods will be delivered to Ridango for inspection upon request.
 • The returned Goods must not be damaged and there must be no extra parts attached to the Goods.
 • The returned Goods must be complete and there can be no missing parts.
 • The returned Goods must be cleaned, specifically in a way that does not make their use dangerous to people or the environment.

The warranty does not apply to expenses related to the disassembly, assembly or transport of defective Goods, losses arising from the defective Goods, loss of earnings or other losses.

The risk of accidental loss of Goods lies with the recipient of the Goods unless the Goods are directly held by Ridango.

The warranty is void in the following cases:

 • The recipient of the Goods has not complied with the agreed terms of payment.
 • The Goods are mechanically damaged (e.g. shock, fall, using incorrect installation techniques, vandalism or improper use).
 • The internal or external parts of the Goods are corroded or oxidised due to liquids or excess moisture.
 • The Goods are damaged due to a higher working voltage or temperature than stated in the specification or due to other external effects that Ridango cannot avoid (e.g. lightning, vehicle electrical system failure or unacceptable temperatures).
 • The Goods have been installed using accessories that do not comply with the specifications or with Ridango’s requirements (e.g. non-compliant cables, connectors and fixings).
 • The Goods are heavily soiled and contain foreign bodies (e.g. printer being clogged or broken due to a foreign body or excessive dust, sand, etc.).
 • The Goods are not complete during repairs or non-compliant accessories (e.g. non-compliant cables, interfaces and fixings) have been used.
 • The Goods have been disassembled, installed, taken apart or repaired by unauthorised persons.

The warranty is immediately terminated if:

 • The Goods are changed or repaired without the authorisation of Ridango AS;
 • The Goods are used for anything other than their intended purpose;
 • The Goods are damaged during incorrect transport or moving;
 • The Goods are damaged due to storing them in incorrect conditions (e.g. subject to a moisture level exceeding that stated in the specifications or under mechanical pressure).

Ridango AS garantiitingimused riistvarale

Alljärgnevad on Ridango AS (kontaktandmetega: https://www.ridango.com/contact, edaspidi Ridango) garantiitingimused, mis kehtivad riistvarale, seadmetele, nende osadele jms kaubale (edaspidi Kaup). 

Garantii kehtib Kauba esmasele saajale kaheteistkümne (12) kuu jooksul alates Kauba üleandmisest kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Garantii ei kehti kulumaterjalidele ja ekspluatatsiooni käigus eeldataval määral kulunud Kauba osadele (näiteks printerite tarvikud, liikuvad osad). 

Garantii puudutab ainult materjali- ja valmistamise vigu ning katab ainult vigu, mille kohta saaja esitab reklamatsiooni neljateistkümne (14) päeva jooksul vea avastamisest. Reklamatsiooniga peab saaja esitama Ridangole Kaubaga seotud arve, ostutellimuse, saatelehe või muu seotud dokumendi numbri ning andma täpse vea kirjelduse.

Garantii kehtivuse tingimused: 

 • Kauba paigaldamise juures on järgitud paigaldusjuhendeid;
 • garantiiperioodil regulaarset hooldust vajav Kaup on nõuetekohaselt hooldatud Ridango või tema volitatud hooldaja poolt; 
 • nõudmisel toimetatakse Kaup Ridangole kontrollimiseks;
 • tagastatav Kaup ei tohi olla vigastatud ja Kauba küljes ei tohi olla selle juurde mittekuuluvaid osi;
 • tagastatav Kaup peab olema komplektne ja Kauba küljest ei tohi puududa selle juurde kuuluvaid osi;
 • tagastatav Kaup peab olema puhastatud, s.h viisil, et selle käsitsemine ei põhjusta ohtu inimesele ega ümbritsevale keskkonnale.  

Garantii ei kata defektse Kauba demontaaži, montaaži ja transpordiga seotud kulutusi, defektse Kauba tõttu tekkinud kahju, saamata jäänud tulu ega muud kahju. 

Kauba juhusliku hävimise riisiko kuulub Kauba saajale, välja arvatud ajal, mil Kauba otsene valdus on Ridangol. 

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

 • Kauba saaja ei ole järginud kokku lepitud maksetingimusi;
 • Kaup on mehaaniliselt vigastatud (näiteks põrutus, kukkumine, ebaõigete paigaldusvõtete kasutamine, vandalism, väärkasutus);
 • Kauba sisemised või välimised detailid on korrodeerunud või oksüdeerunud vedelike või liigniiskuse toimel;
 • Kaup on kahjustatud selle spetsifikatsioonis märgitust kõrgema tööpinge, -temperatuuri või muude väliste mõjude rakendumisel, mille esinemist ei saa Ridango vältida (näiteks äikse, sõiduki elektrisüsteemi rikke või lubamatu temperatuuri mõju);
 • Kauba paigaldamisel on kasutatud selle spetsifikatsioonile või Ridango nõuetele mittevastavaid tarvikuid (näiteks mittevastavad kaablid, pistikud, kinnitused, jms);
 • Kaup on tugevasti määrdunud ja selles esineb võõrkehi (näiteks printeri ummistumine või riknemine võõrkeha või ülemäärase tolmu, liiva jms tõttu);
 • Kaup pole remontimise hetkel komplektne või selle juures on kasutatud nõuetele mittevastavaid tarvikuid (näiteks mitte vastavad kaablid, liidesed, kinnitused jms);
 • Kauba on demonteerinud, paigaldanud, lahti võtnud või remontinud selleks volitust mitteomavad isikud.

Garantii lakkab, kui: 

 • Kaupa muudetakse või remonditakse ilma Ridango AS loata;
 • Kaupa kasutatakse eesmärgil, milleks ta ei ole ette nähtud;
 • Kaup on kahjustunud transportimisel või liigutamisel selleks mittesobival viisil; 
 • Kaup on kahjustunud hoiustamisel selleks sobimatutes tingimustes (näiteks spetsifikatsioonis sätestatust ületavas liigniiskuses, mehaanilise surve). 

Гарантийные условия для аппаратного обеспечения Ridango AS

Ниже приведены предлагаемые Ridango AS (контактные данные: https://www.ridango.com/contact, далее Ridango) гарантийные условия, действующие в отношении аппаратного обеспечения, оборудования, их деталей и тому подобного товара (далее «Товар»).

Гарантия действует для первичного получателя Товара в течение двенадцати (12) месяцев с момента передачи Товара (если не договорено иное).

Гарантия не распространяется на расходные материалы и части Товара, которые в ходе эксплуатации износились в предполагаемой степени (например, принадлежности для принтеров, подвижные детали).

Гарантия распространяется только на дефекты материала и изготовления и покрывает только те дефекты, в отношении которых получатель предъявляет рекламацию в течение четырнадцати (14) дней с момента обнаружения дефекта. Вместе с рекламацией получатель должен предъявить Ridango номер связанного с Товаром счета, заказа на покупку, накладной или иного связанного документа, а также предоставить четкое описание дефекта.

Условия действия гарантии:

 • при установке Товара соблюдены инструкции по установке;
 • обеспечено соответствующее требованиям обслуживание Товара, нуждающегося в регулярном обслуживании в течение гарантийного периода, Ridango или уполномоченным им лицом, осуществляющим обслуживание;
 • по требованию Товар доставляется Ridango для проведения проверки;
 • возвращаемый Товар не должен быть поврежден, и на Товаре не должно быть не относящихся к нему деталей;
 • возвращаемый Товар должен быть укомплектован, и на Товаре не должны отсутствовать относящиеся к нему детали;
 • возвращаемый Товар должен был очищен, в том числе таким образом, чтобы его использование не создавало угрозу для человека и окружающей среды.

Гарантия не покрывает расходы, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой дефектного Товара, ущерб, возникший из-за дефектного Товара, неполученный доход и прочий ущерб.

Риск случайной гибели Товара несет получатель Товара, за исключением того периода, когда Товар находится в непосредственном владении Ridango.

Гарантия не действует в следующих случаях:

 • получатель Товара не выполнил все договоренные платежные условия;
 • Товар имеет механические повреждения (например, тряска, падение, использование неправильных приемов установки, вандализм, неправильное использование);
 • внутренние или наружные детали Товара коррозировали или окислились под воздействием жидкостей или чрезмерной влажности;
 • Товар поврежден вследствие применения рабочего напряжения, температуры или прочих внешний воздействий, которые превышают те, что указаны в спецификации на Товар, и возникновения которых Ridango не может избежать (например, воздействие грозы, влияние неисправности электрической системы транспортного средства или недопустимой температуры);
 • при установке Товара использованы принадлежности, не соответствующие его спецификации или требованиям Ridango (например, несоответствующие кабели, штепселя, крепления и т. п.);
 • Товар сильно испачкан и в нем присутствуют инородные тела (например, закупорка или поломка принтера из-за инородного тела или чрезмерного количества пыли, песка и т. п.);
 • на момент ремонта Товар не укомплектован или он использован с не соответствующими требованиям принадлежностями (например, несоответствующие кабели, интерфейсы, крепления и т. п.);
 • Товар демонтировали, установили, разобрали или отремонтировали лица, не имеющие на это полномочия.

Гарантия прекращает действовать, если:

 • в Товар вносятся изменения или Товар ремонтируется без разрешения Ridango AS;
 • Товар используется с такой целью, для которой он не предусмотрен;
 • Товар поврежден при транспортировке или перемещении неподходящим для него способом;
 • Товар поврежден при хранении в не подходящих для него условиях (например, чрезмерная влажность, превышающая ту, что установлена в спецификации, механическое давление).

Do you want to know more?

We are happy to tell you more about the benefits of futureproof smart ticketing. Leave us your contacts and our sales team will get back to you.

GET IN TOUCH