fbpx

Versioon nr 1
Jõustunud alates 15.03.2019

Sissejuhatus

Meie (Ridango AS, kontaktandmed saadaval siin: https://www.ridango.com/contact) oleme isikuandmete volitatud töötleja ning pakume võimalust (edaspidi: teenus): (a) osta ja kasutada ühistranspordipileteid või sõiduõigust (edaspidi: piletid) ning (b) hallata konto vahendeid (edaspidi: kaardid).

Pakume teenust siin nimetatud (Tallinna Transpordiamet, Tallinna Ettevõtlusamet, Tallinna Linnatra nspordi Aktsiaselts, Hiiumaa Vallavalitsus, MTÜ Ida-Virumaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Järvamaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus, MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus, Tartu Linnavalitsus, MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus, Saaremaa Vallavalitsus) ühistranspordiettevõtjate ja omavalitsusüksustega sõlmitud lepingute alusel ja nende nimel ning igaüks neist on vastutav töötleja.

Teie olete teenuse kasutaja ning need on meie isikuandmete töötlemise ja küpsisepõhimõtted (edaspidi: põhimõtted), mis kirjeldavad, milliseid isikuandmeid me kogume ja kuidas me töötleme vastutava töötleja nimel isikuandmeid, mida teenuse osutamise käigus saame.

Väljendades kavatsust teenust kasutada, kinnitate, et olete põhimõtteid lugenud, olete nendega nõus ja järgite neid täielikult.

Üldsätted

Saate teenust kasutada veebisaidi või mobiilirakenduse (edaspidi: rakendus) kaudu. Pääsete teenusele ligi ka müügipunktides, ühistranspordisõiduki juhi ja ühistranspordisõidukis validaatori kaudu.

Kasutame teie isikuandmeid nende põhimõtete kohaselt ja kohaldatavate õigusaktide raames. Tagame teie isikuandmete konfidentsiaalsuse ja rakendame vajalikke meetmeid, et kaitsta neid volituseta ja ebaseadusliku töötlemise ja avalikustamise eest.

Võime andmete töötlemise jaoks kasutada (alam)töötlejaid. Nendel juhtudel võtame kasutusele vajalikud meetmed kindlustamaks, et (alam)töötlejad töötlevad andmeid kohaldatava õiguse järgi ja rakendavad piisavaid turvameetmeid.

Põhimõtted on kättesaadavad meie rakendustes. Jätame endale õiguse põhimõtteid ette teatamata mis tahes ajal ühepoolselt muuta või täiendada. Kõik muudatused ja täiendused jõustuvad ning muutuvad teie jaoks siduvaks alates nende rakenduses avaldamise kuupäevast.

Teie isikuandmed

Võime teie isikuandmeid koguda (a) otse teilt, (b) siis, kui kasutate teenuseid või (c) välistest allikatest, näiteks avalikest internetiallikatest, avalikest ja eraregistritest või muudelt kolmandatelt isikutelt.
Isikuandmete kategooriad, mida me peamiselt kogume ja töötleme, on järgmised:

 • tuvastusandmed, näiteks nimi, isikukood, sünnikuupäev, isikut tõendavate dokumentidega seonduvad andmed (näiteks passi või ID-kaardi koopia);
 • kontaktandmed, näiteks teie aadress, telefoninumber, e-posti aadress, kontod, suhtluskeel;
 • asukohaandmed, näiteks pileti või kaardi valideerimise aeg, liin;
 • avalikest registritest saadud andmed, näiteks elukoht rahvastikuregistrist, andmed Eesti Hariduse Infosüsteemist;
 • seadusest tuleneva kohustuse täitmise käigus saadud ja/või loodud andmed, näiteks organite, asutuste või muude avalik-õiguslike isikute tehtud uurimise tulemusena saadud andmed.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja alus

Me töötleme teie isikuandmeid peamiselt selleks, et:

 • hoida teiega kontakti ning pakkuda teile teenusele ligipääsu ja seda hallata, näiteks (a) teha teiega teenusega seotud tehinguid, (b) uuendada teie andmeid, et need oleks õiged, kontrollides isikuandmeid välisallikate kaudu, (c) teha samme teie palvel;
 • kontrollida reisiõigust, kaasa arvatud selleks, et (a) teha kindlaks piletite või kaartide kehtivus ja (b) lahendada seotud valideerimisvaidlused;
 • hinnata teenuste kvaliteeti, et mõista, kui kasulik teenus on ja kuidas seda täiustada, ning et tõendada teenusega seotud tehinguid või muud ärisuhtlust (salvestatud vestlused) teenuse osutamise eesmärgil või teenuse pakkumisele eelnevate sammude tegemiseks;
 • järgida muid juriidilisi õigusi, näiteks õigust koostada, esitada, üle anda ja kaitsta õigusnõudeid ning kohustusi, näiteks organite, asutuste või muude avalik-õiguslike isikute tehtud õiguslikult siduvad uurimisi.

Sirvimisstatistika, logid ja küpsised

Meie rakendused kasutavad (a) Google Analyticsi automaatset tööriista, (b) rakenduse serverisse tehtud päringute salvestusi ja (c) küpsiseid (väikseid tekstifaile, mille rakendused nende kasutamisel teie arvutisse või mobiilseadmesse talletavad), et jälgida rakenduse liiklust ja seda, kuidas kasutajad rakendust kasutavad, kaasa arvatud teie IP-aadressi ja sirvimisandmete kogumiseks.

Lõigus nimetatud tööriistad, salvestused ja küpsised võimaldavad rakendustel (a) pidada meeles teie süsteemi, (b) analüüsida teie käitumist ja eelistusi, (c) täiustada kasutajakogemust ja tagada rakenduste nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning (d) uurida rakenduste tehnilist toimivust võimalike turvaintsidentide korral.

Võite igal ajal peatada Google Analyticsi andmete kogumise, mida on kirjeldatud siin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Saate hallata küpsiseid või need kustutada, kustutades kõik küpsised, mis on teie arvutisse juba salvestatud. Enamikku brausereid saab seadistada nii, et need ei luba küpsiseid teie arvutis salvestada. Sellisel juhul peate tõenäoliselt käsitsi kohandama teatavaid eelistusi iga kord, kui rakendust külastate, ning mõned teenused ja funktsioonid ei pruugi töötada.

Teie isikuandmete avalikustamine

Teie isikuandmeid võidakse avalikustada:

 • meie töötajatele, kelle ülesannete hulka kuulub (a) teiega kontakteerumine, (b) teie isikuandmete analüüsimine, (c) rakenduste täiustamine või (d) muud teenustega otseselt seotud tegevused;
 • meie kolmandast isikust teenuseosutajatele, sealhulgas infotehnoloogiateenuse osutajatele, audiitorühingutele ja teistele teenuste haldamise jaoks vajalikus mahus.

Teie isikuandmete säilitamine

Teie isikuandmeid ei töödelda kauem, kui on vajalik. Säilitamise aeg võib sõltuda teiega tehtud lepingutest, meie õigustatud huvist või kohaldatavast õigusest, näiteks raamatupidamise, aegumistähtaegade ja tsiviilõigusega seotud õigusaktidest.

Küpsised kehtivad tavaliselt lühikest aega (päev, nädal või kuu), kuid mõnel juhul võivad nad kehtida kuni aasta.

Teie õigused

Võite kasutada oma õigusi, mis on nimetatud allpool, kirjutades meie andmekaitseametnikule aadressil support@ridango.com, et:

 • saada teavet, kas me töötleme teie isikuandmeid, ja saada ligipääs oma isikuandmetele kirjalikus või üldkasutatavas elektroonilises vormis ning võimaluse korral edastada andmed teisele teenusepakkujale (andmete porditavus). Kinnitate, et me võime kirjeldatud andmetele ligipääsu võimaldamise ja nende edastamise eest nõuda mõistlikku tasu;
 • nõuda isikuandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, mittetäielikud või valed;
 • nõuda oma isikuandmete kustutamist. Seda õigust kasutades kinnitate, et me ei saa pärast teie isikuandmete kustutamist teile enam teenuseid pakkuda. Kui teie isikuandmed kustutakse teie soovil, hoiame alles koopiad ainult sellise teabe kohta, mis on vajalik meie või kolmandate isikute õigustatud huvide kaitsmiseks, kohaldatavate õigusaktide või valitsuse korralduste järgimiseks, vaidluste ja probleemide lahendamiseks või teiega sõlmitud lepingu jõustamiseks;
 • vajaduse korral esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele, seda piirata või nõusolekust loobuda. Seda õigust kasutades kinnitate, et me ei saa pärast teie isikuandmete kustutamist teile enam teenuseid pakkuda.

Kaebused

Eraelu puutumatuse õiguse rikkumise korral võite esitada kaebuse EL-i liikmesriigi või alalise elukoha ametiasutusele. Nende asutuste kontaktteabe leiate aadressil http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Teenuste tingimused

Versioon nr. 1
Valid alates 15.05.2019

Sissejuhatus

Meie (Ridango AS, kontaktandmed saadaval siin: https://www.ridango.com/contact) pakume võimalust (edaspidi: teenus): (a) osta ja kasutada ühistranspordipileteid või sõiduõigust (edaspidi: piletid) ning (b) hallata konto vahendeid (edaspidi: kaardid).

Pakume teenust ühistranspordiettevõtjate ja omavalitsusüksustega sõlmitud lepingute alusel ja nende nimel.

Teie olete teenuse kasutaja ja need on meie teenuse tingimused, mis kirjeldavad, kuidas me teenust osutame ning millised on teie ja meie teenusega seotud õigused, kohustused ning vastutused.

Väljendades kavatsust teenust kasutada, kinnitate, et olete tingimusi lugenud, olete nendega nõus ja järgite neid täielikult.

Üldsätted

Saate teenust kasutada veebisaidi või mobiilirakenduse (edaspidi: rakenduse) kaudu. Pääsete teenusele ligi ka müügipunktides, ühistranspordisõiduki juhi ja ühistranspordisõidukis validaatori kaudu.

Piletid võivad olla paberkujul, QR- või elektroonilises vormingus. Kaart võib olla eraldi ostetud reisikaart või reisikaardina kasutatav õpilase või töötaja kaart. Pileteid ja kaarte saate kasutada reisiõiguse kinnitamiseks.

Teenuse kasutamise jaoks peate olema vähemalt 18-aastane täieliku teovõimega isik; kui olete 7–18-aastane, peab teil teenuse kasutamiseks olema seadusliku esindaja täielik heakskiit.

Jätame endale õiguse tingimusi ette teatamata mis tahes ajal ühepoolselt muuta või täiendada. Kõik muudatused ja täiendused jõustuvad ning muutuvad teie jaoks siduvaks alates nende rakenduses avaldamise kuupäevast.

Lisaks tingimustele peate järgima ka kohaldatavaid õigusakte ja ühistransporditeenust pakkuva ettevõtja eeskirja, kui ettevõtja on asjaomase eeskirja avaldanud.

Hind ja tasumine

Meil pole õigust piletite hinda määrata või muuta. Piletite hinna määrab asjaomane omavalitsusüksus või ühistransporditeenust osutav ettevõtja.

Iga õnnestunud makse, mille teenuse eest teete, kinnitatakse teatega. Tõrgete korral võtke palun ühendust tugiteenusega, kasutades kontaktteavet, mille leiate siit: https://www.ridango.com/contact.

Vahetamine ja tagasimaksed

Piletite vahetust ja tagasimakseid reguleerivad tingimused määrab asjaomane omavalitsusüksus või ühistransporditeenust pakkuv ettevõtja, meil on kohustus neid tingimusi järgida ja meil puudub õigus neid muuta.

Kui omavalitsusüksus või ühistransporditeenust pakkuv ettevõtja ei ole määranud vahetamise ja tagasimaksmise tingimusi, ei tegele me ostetud piletite vahetamise ega tagasimaksetega.

Kui soovite oma kaardilt kasutamata raha välja võtta, saate seda teha, saates digiallkirjastatud avalduse meie e-posti aadressile info@pilet.ee.

Raha tagastatakse teie pangakontole. Sularahas saab välja võtta maksimaalselt 10 eurot. Kui soovite saada tagasi raha, mis on laaditud teie ühistranspordikaardile muid rahalaadimiskanaleid pidi või teiste inimeste kaudu, teeme tagasimakse asjaomasele rahalaadimiskanalile või inimestele, arvestades siinsetes tingimustes kehtestatud reegleid.

Teil on õigus: 

 • kasutada teenust kooskõlas tingimustega;
 • kontrollida kasutatavate piletite või kaardile laaditud raha olekut;
 • kasutada isikuandmeid puudutavaid õigusi, mida kirjeldatakse meie isikuandmete töötlemise ja küpsisepõhimõtetes, leitavad siin;

Teil on kohustus:

 • sõiduõiguse kasutamiseks kanda kaasas kehtivat dokumenti, piletit või kaarti;
 • valideerida pilet või kaart pärast igat ühistranspordisõidukisse sisenemist. Kinnitate, et ainult õigesti valideerimine jõustab teie sõiduõiguse;
 • kontrollida valideerimise õnnestumist, millest annab märku helisignaal või validaatori kuvarile ilmuv tekst;
 • anda enda kohta õiged andmed ja uuendada andmeid niipea kui vaja;
 • vältida tegevusi, millel võib olla otsene negatiivne mõju, sealhulgas teenuse või rakenduse tõrgete tekitamine, kaasa arvatud ebaseaduslik juurdepääs serveritele, mis on seotud rakenduses pakutava teenusega;
 • mitte sekkuda teenuse rakenduse nõuetekohasesse töösse või tehnilistesse lahendustesse;
 • vältida teenuse kasutamise jälgimist; selliste andmete kopeerimine, reprodutseerimine, muutmine, kasutamine ja avaldamine ükskõik millisel eesmärgil on keelatud;
 • vältida tegevusi, mis koormavad või segavad liigselt nõuetekohast teenuse osutamist või rakenduse tööd;
 • kasutada rakendust ainult siis, kui teie arvutisüsteemi turvameetmed tagavad rakenduse turvalise töö kolmandatele isikutele andmeid avaldamata;
 • tutvuda uuendatud tingimustega regulaarselt.

Meil on õigus: 

 • piirata teile teenuse osutamist või see lõpetada ette teatamata, kui teie tegevus ohustab rakenduste tööd, piirab teiste isikute võimalust meie teenust rakendustes kasutada või muudel õigusaktides sätestatud juhtudel;
 • rakenduste töö kriitiliste asjaolude tõttu ette teatamata ajutiselt peatada või lõpetada.

Meil on kohustus: 

 • anda teile kogu teave, mida on vaja rakenduse õigeks kasutamiseks piletite ja kaartidega, kaasa arvatud keskkonnas kasutajaks registreerimiseks ning piletite ja kaartide kasutamiseks;
 • anda teile teavet tasude, hindade ja muude oluliste rakenduses pakutava teenuse üksikasjade kohta telefoni, e-posti või rakenduse teavituse teel.

Vastutus

Me ei vastuta, kui tingimustes sätestatud kohustusi ei täideta või täidetakse valesti kolmandate isikute tõttu, sealhulgas makseasutuste tegevuste tõttu (pank pole raha õigel ajal kontole kandnud, tellimuse töötlemata jätmine jne).

Me ei vastuta, kui telekommunikatsioonivõrgu tehnilise tõrke või telekommunikatsiooniteenust pakkuva ettevõtja vea tõttu ei ole teil võimalik rakendusi kasutada või kui telekommunikatsioonivõrgu rikke tõttu on osa teabest kadunud või kahjustunud.

Me ei vastuta teie andmete töötlemise eest kolmandate isikute veebisaitidel ega juhtudel, kui külastate neid meie rakendustes olevate viidete kaudu. Soovitame eraldi tutvuda iga külastatava võrgu privaatsuspoliitikaga, kui seda võrku ei halda meie.

Me ei vastuta, kui teie kasutatav seade ei toeta valitud ühistranspordipileti vormingut.

Te vastutate selle eest, et valite enda jaoks sobivaima ühistranspordipileti vormingu ja hoiate selle alles kuni reisi lõpuni.

Te vastutate ebaseadusliku mõjutamise või muutmise, muude ebaseaduslike tegevuste või tingimustes mitte sätestatud viisil rakenduse kasutamise eest.

Te vastutate meile tekitatud kahju eest, kui selle põhjus oli teie edastatud väär teave, juhised või tingimustes sätestatud kohustuste mitte täitmine.

Teavitused

Me saadame kõik teavitused, kasutades teie antud kontaktandmeid.

Te saate meiega ühendust võtta ning saata kõik teavitused, küsimused ja päringud e-posti aadressil support@ridango.com, piletiinfo ja piletite ostmise jaoks helistage numbril +372 11 800 (kehtib eritasu 0,51 €/min pluss mobiilsidefirma tasu 0,23 €/min) või vigade ja probleemide korral numbril +372 611 8000.

Meie andmekaitseametnikuga saab ühendust e-posti aadressil support@ridango.com.

Privaatsus

Rakenduse kasutamisega kinnitate, et peale rakendustes navigeerimiseks vajalike küpsiste kasutame küpsiseid ka statistiliste andmete kogumiseks ja need küpsised võivad kuuluda kas meile või kolmandale isikule.

Kõik meie teenuse kasutajad annavad meile tingimusteta nõusoleku enda isikuandmete kasutamiseks Eesti Vabariigis kohaldatava EL-i isikuandmete kaitse eeskirjade kohaselt.

Väljendades kavatsust teenust kasutada, nõustute järgima ka meie isikuandmete töötlemise ja küpsisepõhimõtteid, mille leiate siit ja mis kirjeldavad, milliseid andmeid me kogume ning kuidas neid töötleme.

Lõppsätted

Meie teenuse rakendused võivad sisaldada internetiviiteid ja -linke. Kuna meil puudub kontroll nende saitide ja seal esitatud teabe üle, ei vastuta me nende saitide täpsuse, asjakohasuse, sisu ega teabe eest.

Meie rakenduste kasutamine, kaasa arvatud rakenduste tekstilise ja graafilise sisu ning andmete (sealhulgas teenusele viitamine) kasutamine mis tahes eesmärgil ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

Tingimuste üle kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.

Teenuse kasutamise käigus ja tingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimistel lahendust ei leita, võib asja esitada tarbijavaidluste komisjonile või Harju Maakohtule õigusnormide alusel.

Ridango AS garantiitingimused riistvarale

Alljärgnevad on Ridango AS (kontaktandmetega: https://www.ridango.com/contact, edaspidi Ridango) garantiitingimused, mis kehtivad riistvarale, seadmetele, nende osadele jms kaubale (edaspidi Kaup). 

Garantii kehtib Kauba esmasele saajale kaheteistkümne (12) kuu jooksul alates Kauba üleandmisest kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Garantii ei kehti kulumaterjalidele ja ekspluatatsiooni käigus eeldataval määral kulunud Kauba osadele (näiteks printerite tarvikud, liikuvad osad). 

Garantii puudutab ainult materjali- ja valmistamise vigu ning katab ainult vigu, mille kohta saaja esitab reklamatsiooni neljateistkümne (14) päeva jooksul vea avastamisest. Reklamatsiooniga peab saaja esitama Ridangole Kaubaga seotud arve, ostutellimuse, saatelehe või muu seotud dokumendi numbri ning andma täpse vea kirjelduse.

Garantii kehtivuse tingimused: 

 • Kauba paigaldamise juures on järgitud paigaldusjuhendeid;
 • garantiiperioodil regulaarset hooldust vajav Kaup on nõuetekohaselt hooldatud Ridango või tema volitatud hooldaja poolt; 
 • nõudmisel toimetatakse Kaup Ridangole kontrollimiseks;
 • tagastatav Kaup ei tohi olla vigastatud ja Kauba küljes ei tohi olla selle juurde mittekuuluvaid osi;
 • tagastatav Kaup peab olema komplektne ja Kauba küljest ei tohi puududa selle juurde kuuluvaid osi;
 • tagastatav Kaup peab olema puhastatud, s.h viisil, et selle käsitsemine ei põhjusta ohtu inimesele ega ümbritsevale keskkonnale.  

Garantii ei kata defektse Kauba demontaaži, montaaži ja transpordiga seotud kulutusi, defektse Kauba tõttu tekkinud kahju, saamata jäänud tulu ega muud kahju. 

Kauba juhusliku hävimise riisiko kuulub Kauba saajale, välja arvatud ajal, mil Kauba otsene valdus on Ridangol. 

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

 • Kauba saaja ei ole järginud kokku lepitud maksetingimusi;
 • Kaup on mehaaniliselt vigastatud (näiteks põrutus, kukkumine, ebaõigete paigaldusvõtete kasutamine, vandalism, väärkasutus);
 • Kauba sisemised või välimised detailid on korrodeerunud või oksüdeerunud vedelike või liigniiskuse toimel;
 • Kaup on kahjustatud selle spetsifikatsioonis märgitust kõrgema tööpinge, -temperatuuri või muude väliste mõjude rakendumisel, mille esinemist ei saa Ridango vältida (näiteks äikse, sõiduki elektrisüsteemi rikke või lubamatu temperatuuri mõju);
 • Kauba paigaldamisel on kasutatud selle spetsifikatsioonile või Ridango nõuetele mittevastavaid tarvikuid (näiteks mittevastavad kaablid, pistikud, kinnitused, jms);
 • Kaup on tugevasti määrdunud ja selles esineb võõrkehi (näiteks printeri ummistumine või riknemine võõrkeha või ülemäärase tolmu, liiva jms tõttu);
 • Kaup pole remontimise hetkel komplektne või selle juures on kasutatud nõuetele mittevastavaid tarvikuid (näiteks mitte vastavad kaablid, liidesed, kinnitused jms);
 • Kauba on demonteerinud, paigaldanud, lahti võtnud või remontinud selleks volitust mitteomavad isikud.

Garantii lakkab, kui: 

 • Kaupa muudetakse või remonditakse ilma Ridango AS loata;
 • Kaupa kasutatakse eesmärgil, milleks ta ei ole ette nähtud;
 • Kaup on kahjustunud transportimisel või liigutamisel selleks mittesobival viisil; 
 • Kaup on kahjustunud hoiustamisel selleks sobimatutes tingimustes (näiteks spetsifikatsioonis sätestatust ületavas liigniiskuses, mehaanilise surve). 

Do you want to know more?

We are happy to tell you more about the benefits of futureproof smart ticketing. Leave us your contacts and our sales team will get back to you.

GET IN TOUCH