Ostutingimused

Ridango AS on Eesti ettevõte, mis pakub ühistranspordi piletimüügi ja -haldamise lahendusi.

RIDANGO AS TEENUSE TINGIMUSED

 

Sissejuhatus

 

 • Meie (Ridango AS, kontaktandmed saadaval siin: https://www.ridango.com/contact) pakume võimalust (edaspidi: teenus
  • (a) osta ja kasutada ühistranspordipileteid või sõiduõigust (edaspidi: piletid) ning
  • (b) hallata konto vahendeid (edaspidi: kaardid).
 • Pakume teenust ühistranspordiettevõtjate ja omavalitsusüksustega sõlmitud lepingute alusel ja nende nimel.
 • Teie olete teenuse kasutaja ja need on meie teenuse tingimused, mis kirjeldavad, kuidas me teenust osutame ning millised on teie ja meie teenusega seotud õigused, kohustused ning vastutused.
 • Väljendades kavatsust teenust kasutada, kinnitate, et olete tingimusi lugenud, olete nendega nõus ja järgite neid täielikult.

Üldsätted

 

 • Saate teenust kasutada veebisaidi või mobiilirakenduse (edaspidi: rakenduse) kaudu. Pääsete teenusele ligi ka müügipunktides, ühistranspordisõiduki juhi ja ühistranspordisõidukis validaatori kaudu.
 • Piletid võivad olla paberkujul, QR- või elektroonilises vormingus. Kaart võib olla eraldi ostetud reisikaart või reisikaardina kasutatav õpilase või töötaja kaart. Pileteid ja kaarte saate kasutada reisiõiguse kinnitamiseks.
 • Teenuse kasutamise jaoks peate olema vähemalt 18-aastane täieliku teovõimega isik; kui olete 7–18-aastane, peab teil teenuse kasutamiseks olema seadusliku esindaja täielik heakskiit. Jätame endale õiguse tingimusi ette teatamata mis tahes ajal ühepoolselt muuta või täiendada. Kõik muudatused ja täiendused jõustuvad ning muutuvad teie jaoks siduvaks alates nende rakenduses avaldamise kuupäevast.
 • Lisaks tingimustele peate järgima ka kohaldatavaid õigusakte ja ühistransporditeenust pakkuva ettevõtja eeskirja, kui ettevõtja on asjaomase eeskirja avaldanud.

Hind ja tasumine

 

 • Ridangol ei ole õigust piletite hinda määrata või muuta. Piletite hinna määrab asjaomane omavalitsusüksus või ühistransporditeenust osutav ettevõtja.
 • Iga õnnestunud makse, mille teenuse eest teete, kinnitatakse teatega. Tõrgete korral võtke palun ühendust tugiteenusega, kasutades kontaktteavet, mille leiate siit: https://www.ridango.com/contact.

Vahetamine ja tagasimaksed

 

 • Piletite vahetust ja tagasimakseid reguleerivad tingimused määrab asjaomane omavalitsusüksus või ühistransporditeenust pakkuv ettevõtja, meil on kohustus neid tingimusi järgida ja meil puudub õigus neid muuta.
 • Kui omavalitsusüksus või ühistransporditeenust pakkuv ettevõtja ei ole määranud vahetamise ja tagasimaksmise tingimusi, ei tegele me ostetud piletite vahetamise ega tagasimaksetega. Kui soovite oma kaardilt kasutamata raha välja võtta, saate seda teha, saates digiallkirjastatud avalduse meie e-posti aadressile .
 • Pileti tagastamisvõimaluse olemasolu korral saab pileteid tagastada üldiselt juhul, kui kõik samas ostukorvis olevad piletid on kasutamata ning tagastatakse korraga kogu ostukorv. Seega mitme piletiga ostukorvist üksikut piletit ei ole üldjuhul võimalik tagastada. Tagastamisega seotud erisused on toodud tagastustingimuste all, millega palume enne ostu sooritamist tutvuda.
 • Raha tagastatakse teie pangakontole. Sularahas saab välja võtta maksimaalselt 10 eurot. Kui soovite saada tagasi raha, mis on laaditud teie ühistranspordikaardile muid rahalaadimiskanaleid pidi või teiste inimeste kaudu, teeme tagasimakse asjaomasele rahalaadimiskanalile või inimestele, arvestades siinsetes tingimustes kehtestatud reegleid.

Teil on õigus:

 

 • Kasutada teenust kooskõlas tingimustega.
 • Kontrollida kasutatavate piletite või kaardile laaditud raha olekut.
 • Kasutada isikuandmeid puudutavaid õigusi, mida kirjeldatakse meie isikuandmete töötlemise ja küpsisepõhimõtetes, leitavad siin.

Teil on kohustus:

 

 • Sõiduõiguse kasutamiseks kanda kaasas kehtivat dokumenti, piletit või kaarti.
 • Valideerida pilet või kaart pärast igat ühistranspordisõidukisse sisenemist. Kinnitate, et ainult õigesti valideerimine jõustab teie sõiduõiguse.
 • Kontrollida valideerimise õnnestumist, millest annab märku helisignaal või validaatori kuvarile ilmuv tekst.
 • Anda enda kohta õiged andmed ja uuendada andmeid niipea kui vaja.
 • Vältida tegevusi, millel võib olla otsene negatiivne mõju, sealhulgas teenuse või rakenduse tõrgete tekitamine, kaasa arvatud ebaseaduslik juurdepääs serveritele, mis on seotud rakenduses pakutava teenusega.
 • Mitte sekkuda teenuse rakenduse nõuetekohasesse töösse või tehnilistesse lahendustesse.
 • Vältida teenuse kasutamise jälgimist; selliste andmete kopeerimine, reprodutseerimine, muutmine, kasutamine ja avaldamine ükskõik millisel eesmärgil on keelatud.
 • Vältida tegevusi, mis koormavad või segavad liigselt nõuetekohast teenuse osutamist või rakenduse tööd.
 • Kasutada rakendust ainult siis, kui teie arvutisüsteemi turvameetmed tagavad rakenduse turvalise töö kolmandatele isikutele andmeid avaldamata.
 • Tutvuda uuendatud tingimustega regulaarselt.

Meil on õigus:

 

 • Piirata teile teenuse osutamist või see lõpetada ette teatamata, kui teie tegevus ohustab rakenduste tööd, piirab teiste isikute võimalust meie teenust rakendustes kasutada või muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.
 • Rakenduste töö kriitiliste asjaolude tõttu ette teatamata ajutiselt peatada või lõpetada.

Meil on kohustus:

 

 • Anda teile kogu teave, mida on vaja rakenduse õigeks kasutamiseks piletite ja kaartidega, kaasa arvatud keskkonnas kasutajaks registreerimiseks ning piletite ja kaartide kasutamiseks.
 • Anda teile teavet tasude, hindade ja muude oluliste rakenduses pakutava teenuse üksikasjade kohta telefoni, e-posti või rakenduse teavituse teel.

Vastutus

 

 • Me ei vastuta, kui tingimustes sätestatud kohustusi ei täideta või täidetakse valesti kolmandate isikute tõttu, sealhulgas makseasutuste tegevuste tõttu (pank pole raha õigel ajal kontole kandnud, tellimuse töötlemata jätmine jne).
 • Me ei vastuta, kui telekommunikatsioonivõrgu tehnilise tõrke või telekommunikatsiooniteenust pakkuva ettevõtja vea tõttu ei ole teil võimalik rakendusi kasutada või kui telekommunikatsioonivõrgu rikke tõttu on osa teabest kadunud või kahjustunud.
 • Me ei vastuta teie andmete töötlemise eest kolmandate isikute veebisaitidel ega juhtudel, kui külastate neid meie rakendustes olevate viidete kaudu. Soovitame eraldi tutvuda iga külastatava võrgu privaatsuspoliitikaga, kui seda võrku ei halda meie.
 • Me ei vastuta, kui teie kasutatav seade ei toeta valitud ühistranspordipileti vormingut.
 • Te vastutate selle eest, et valite enda jaoks sobivaima ühistranspordipileti vormingu ja hoiate selle alles kuni reisi lõpuni.
 • Te vastutate ebaseadusliku mõjutamise või muutmise, muude ebaseaduslike tegevuste või tingimustes mitte sätestatud viisil rakenduse kasutamise eest.
 • Te vastutate meile tekitatud kahju eest, kui selle põhjus oli teie edastatud väär teave, juhised või tingimustes sätestatud kohustuste mitte täitmine.

Teavitused

 

 • Me saadame kõik teavitused, kasutades teie antud kontaktandmeid.
 • Te saate meiega ühendust võtta ning saata kõik teavitused, küsimused ja päringud e-posti aadressil 
 • Piletiinfo ja piletite ostmise jaoks helistage numbril numbril +372 611 8000.
 • Meie andmekaitseametnikuga saab ühendust e-posti aadressil .

Privaatsus

 

 • Rakenduse kasutamisega kinnitate, et peale rakendustes navigeerimiseks vajalike küpsiste kasutame küpsiseid ka statistiliste andmete kogumiseks ja need küpsised võivad kuuluda kas meile või kolmandale isikule.
 • Kõik meie teenuse kasutajad annavad meile tingimusteta nõusoleku enda isikuandmete kasutamiseks Eesti Vabariigis kohaldatava EL-i isikuandmete kaitse eeskirjade kohaselt. Väljendades kavatsust teenust kasutada, nõustute järgima ka meie isikuandmete töötlemise ja küpsisepõhimõtteid, mille leiate siit ja mis kirjeldavad, milliseid andmeid me kogume ning kuidas neid töötleme.

Lõppsätted

 

 • Meie teenuse rakendused võivad sisaldada internetiviiteid ja -linke. Kuna meil puudub kontroll nende saitide ja seal esitatud teabe üle, ei vastuta me nende saitide täpsuse, asjakohasuse, sisu ega teabe eest.
 • Meie rakenduste kasutamine, kaasa arvatud rakenduste tekstilise ja graafilise sisu ning andmete (sealhulgas teenusele viitamine) kasutamine mis tahes eesmärgil ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud.
 • Tingimuste üle kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.
 • Teenuse kasutamise käigus ja tingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimistel lahendust ei leita, võib asja esitada tarbijavaidluste komisjonile või Harju Maakohtule õigusnormide alusel.

RIDANGO AS ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE JA KÜPSISEPÕHIMÕTTED

 

Sissejuhatus

 • Meie (Ridango AS, kontaktandmed saadaval siin: https://www.ridango.com/contact) oleme isikuandmete volitatud töötleja ning pakume võimalust (edaspidi: teenus): (a) osta ja kasutada ühistranspordipileteid või sõiduõigust (edaspidi: piletid), ning (b) hallata konto vahendeid (edaspidi: kaardid).
 • Pakume teenust siin nimetatud ( Tallinna Strateegiakeskus, Hiiumaa Vallavalitsus, MTÜ Ida-Virumaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Järvamaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus, MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus, Tartu Linnavalitsus, MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus, Saaremaa Vallavalitsus) ühistranspordiettevõtjate ja omavalitsusüksustega sõlmitud lepingute alusel ja nende nimel ning igaüks neist on Vastutav töötleja.
 • Teie olete teenuse kasutaja ning need on meie isikuandmete töötlemise ja küpsisepõhimõtted (edaspidi: põhimõtted) mis kirjeldavad, milliseid isikuandmeid me kogume ja kuidas me töötleme vastutava töötleja nimel isikuandmeid, mida teenuse osutamise käigus saame.
 • Väljendades kavatsust teenust kasutada, kinnitate, et olete põhimõtteid lugenud, olete nendega nõus ja järgite neid täielikult.

Üldsätted

 

 • Saate teenust kasutada veebisaidi või mobiilirakenduse (edaspidi: rakendus) kaudu. Pääsete teenusele ligi ka müügipunktides, ühistranspordisõiduki juhi ja ühistranspordisõidukis validaatori kaudu.
 • Kasutame teie isikuandmeid nende põhimõtete kohaselt ja kohaldatavate õigusaktide raames. Tagame teie isikuandmete konfidentsiaalsuse ja rakendame vajalikke meetmeid, et kaitsta neid volituseta ja ebaseadusliku töötlemise ja avalikustamise eest.
 • Võime andmete töötlemise jaoks kasutada (alam)töötlejaid. Nendel juhtudel võtame kasutusele vajalikud meetmed kindlustamaks, et (alam)töötlejad töötlevad andmeid kohaldatava õiguse järgi ja rakendavad piisavaid turvameetmeid.
 • Põhimõtted on kättesaadavad meie rakendustes. Jätame endale õiguse põhimõtteid ette teatamata mis tahes ajal ühepoolselt muuta või täiendada. Kõik muudatused ja täiendused jõustuvad ning muutuvad teie jaoks siduvaks alates nende rakenduses avaldamise kuupäevast.

Teie isikuandmed

 

 • Võime teie isikuandmeid koguda (a) otse teilt, (b) siis, kui kasutate teenuseid või (c) välistest allikatest, näiteks avalikest internetiallikatest, avalikest ja eraregistritest või muudelt kolmandatelt isikutelt.
 • Isikuandmete kategooriad, mida me peamiselt kogume ja töötleme, on järgmised:
  • Tuvastusandmed näiteks nimi, isikukood, sünnikuupäev, isikut tõendavate dokumentidega seonduvad andmed (näiteks passi või ID-kaardi koopia).
  • Kontaktandmed näiteks teie aadress, telefoninumber, e-posti aadress, kontod, suhtluskeel.
  • Asukohaandmed näiteks pileti või kaardi valideerimise aeg, liin.
  • Avalikest registritest saadud andmed, näiteks elukoht rahvastikuregistrist, andmed Eesti Hariduse Infosüsteemist.
  • Seadusest tuleneva kohustuse täitmise käigus saadud ja/või loodud andmed näiteks organite, asutuste või muude avalik-õiguslike isikute tehtud uurimise tulemusena saadud andmed.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja alus

 

Me töötleme teie isikuandmeid peamiselt selleks, et:

 • Hoida teiega kontakti ning pakkuda teile teenusele ligipääsu ja seda hallata, näiteks (a) teha teiega teenusega seotud tehinguid, (b) uuendada teie andmeid, et need oleks õiged, kontrollides isikuandmeid välisallikate kaudu, (c) teha samme teie palvel.
 • Kontrollida reisiõigust, kaasa arvatud selleks, et (a) teha kindlaks piletite või kaartide kehtivus ja (b) lahendada seotud valideerimisvaidlused.
 • Hinnata teenuste kvaliteeti, et mõista, kui kasulik teenus on ja kuidas seda täiustada, ning et tõendada teenusega seotud tehinguid või muud ärisuhtlust (salvestatud vestlused) teenuse osutamise eesmärgil või teenuse pakkumisele eelnevate sammude tegemiseks.
 • Järgida muid juriidilisi õigusi, näiteks õigust koostada, esitada, üle anda ja kaitsta õigusnõudeid ning kohustusi, näiteks organite, asutuste või muude avalik-õiguslike isikute tehtud õiguslikult siduvad uurimisi.

Sirvimisstatistika, logid ja küpsised

 • Meie rakendused kasutavad (a) Google Analyticsi automaatset tööriista, (b) rakenduse serverisse tehtud päringute salvestusi ja (c) küpsiseid (väikseid tekstifaile, mille rakendused nende kasutamisel teie arvutisse või mobiilseadmesse talletavad), et jälgida rakenduse liiklust ja seda, kuidas kasutajad rakendust kasutavad, kaasa arvatud teie IP-aadressi ja sirvimisandmete kogumiseks.
 • Lõigus nimetatud tööriistad, salvestused ja küpsised võimaldavad rakendustel (a) pidada meeles teie süsteemi, (b) analüüsida teie käitumist ja eelistusi, (c) täiustada kasutajakogemust ja tagada rakenduste nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning (d) uurida rakenduste tehnilist toimivust võimalike turvaintsidentide korral.
 • Võite igal ajal peatada Google Analyticsi andmete kogumise, mida on kirjeldatud siin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
 • Saate hallata küpsiseid või need kustutada, kustutades kõik küpsised, mis on teie arvutisse juba salvestatud. Enamikku brausereid saab seadistada nii, et need ei luba küpsiseid teie arvutis salvestada. Sellisel juhul peate tõenäoliselt käsitsi kohandama teatavaid eelistusi iga kord, kui rakendust külastate, ning mõned teenused ja funktsioonid ei pruugi töötada.

Teie isikuandmete avalikustamine

 

Teie isikuandmeid võidakse avalikustada:

 

 • Meie töötajatele, kelle ülesannete hulka kuulub (a) teiega kontakteerumine, (b) teie isikuandmete analüüsimine, (c) rakenduste täiustamine või (d) muud teenustega otseselt seotud tegevused.
 • Meie kolmandast isikust teenuseosutajatele, sealhulgas infotehnoloogiateenuse osutajatele, audiitorühingutele ja teistele teenuste haldamise jaoks vajalikus mahus.

Teie isikuandmete säilitamine

 

 • Teie isikuandmeid ei töödelda kauem, kui on vajalik. Säilitamise aeg võib sõltuda teiega tehtud lepingutest, meie õigustatud huvist või kohaldatavast õigusest, näiteks raamatupidamise, aegumistähtaegade ja tsiviilõigusega seotud õigusaktidest.
 • Küpsised kehtivad tavaliselt lühikest aega (päev, nädal või kuu), kuid mõnel juhul võivad nad kehtida kuni aasta.

Teie õigused

 • Võite kasutada oma õigusi, mis on nimetatud allpool, kirjutades meie andmekaitseametnikule aadressil  et:
  • Saada teavet, kas me töötleme teie isikuandmeid, ja saada ligipääs oma isikuandmetele kirjalikus või üldkasutatavas elektroonilises vormis ning võimaluse korral edastada andmed teisele teenusepakkujale (andmete porditavus). Kinnitate, et me võime kirjeldatud andmetele ligipääsu võimaldamise ja nende edastamise eest nõuda mõistlikku tasu.
  • Nõuda isikuandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, mittetäielikud või valed.
  • Nõuda oma isikuandmete kustutamist. Seda õigust kasutades kinnitate, et me ei saa pärast teie isikuandmete kustutamist teile enam teenuseid pakkuda. Kui teie isikuandmed kustutakse teie soovil, hoiame alles koopiad ainult sellise teabe kohta, mis on vajalik meie või kolmandate isikute õigustatud huvide kaitsmiseks, kohaldatavate õigusaktide või valitsuse korralduste järgimiseks, vaidluste ja probleemide lahendamiseks või teiega sõlmitud lepingu jõustamiseks.
  • Vajaduse korral esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele, seda piirata või nõusolekust loobuda. Seda õigust kasutades kinnitate, et me ei saa pärast teie isikuandmete kustutamist teile enam teenuseid pakkuda.

 

 

Kaebused

 

Versioon: 07.06.2019

 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ RIDANGO AS

Введение

 • Мы (Ridango AS, контактные данные указаны здесь: https://www.ridango.com/contact) предоставляем средства для («Услуга»): (a) приобретения и использования билета общественного транспорта или проездной карточки («Билеты») и (b) распоряжения имеющимися денежными средствами («Карточки»).
 • Мы предоставляем Услугу согласно договору с предприятиями общественного транспорта или органами местного самоуправления и по их поручению.
 • Вы являетесь пользователем Услуги, а в данном документе содержатся условия оказания нашей Услуги («Условия»), которые описывают, как мы предоставляем Услугу и какие права, обязанности или ответственности вы имеете и мы имеем касательно Услуги.
 • Выражая свое намерение пользоваться Услугой, вы тем самым подтверждаете, что вы прочли и приняли данные Условия, и вы соглашаетесь полностью соблюдать данные Условия.

Общие положения

 • Вы можете пользоваться Услугой через веб-сайт или мобильное приложение Приложение. Услуга также может быть доступна вам в пунктах продажи, у водителя общественного транспортного средства, в общественном транспорте посредством валидатора.
 • Билеты могут быть бумажными, в виде QR-кода или в электронном виде. Карточки бывают следующих видов: проездная карточка, которую можно приобрести отдельно, ученический билет или карточка работника, действующие в качестве проездной карточки. Вы используете Билеты и Карточки для подтверждения своего права на поездку.
 • Вы имеете право пользоваться Услугой, если вам не менее 18 лет и вы несете полную ответственность за свое поведение, либо если вам от 7 до 18 лет – для того чтобы пользоваться Услугой, вы должны получить от законного представителя полное одобрение пользования Услугой.
 • Мы оставляем за собой право вносить изменения или дополнения в данные Условия в одностороннем порядке в любое время без предъявления вам предварительного уведомления. Все изменения или дополнения вступят в силу и приобретут обязательную силу для вас, начиная с даты их публикации через Приложение.

Стоимость и оплата

 • Мы не имеем права устанавливать или изменять стоимость Билетов. Стоимость Билетов определяет соответствующий орган местного самоуправления или компания, предоставляющая общественный транспорт.
 • Каждый успешный платеж, который вы будете совершать в рамках пользования Услугой, будет подтверждаться соответствующим сообщением. В случае неисправностей свяжитесь со службой поддержки, используя указанную здесь соответствующую контактную информацию: https://www.ridango.com/contact.

Замена Билетов и возврат денежных средств

 • Условия, регулирующие замену билетов и возврат денежных средств, уплаченных за билеты, установлены соответствующим органом местного самоуправления или компанией, предоставляющей услуги общественного транспорта. Мы обязаны следовать этим условиям, и мы не имеем права вносить в них изменения.
 • Если соответствующий орган местного самоуправления или компания, предоставляющая услуги общественного транспорта, не назначили условия замены билетов и возврата денежных средств, мы не заменяем приобретенные билеты и не возвращаем потраченные на них денежные средства.
 • Если вы хотите снять неиспользованные денежные средства со своей карточки, вы можете сделать это, отправив заявление с дигитальной подписью на наш адрес электронной почты .
 • При наличии возможности вернуть билет, как правило, билеты можно вернуть в том случае, если корзина содержит только неиспользованные билеты, и корзина возвращается целиком. Поэтому, как правило, невозможно вернуть только один билет из корзины с несколькими билетами. Особые случаи, связанные с возвратом билета, приведены в условиях возврата, с которыми мы просим вас ознакомиться перед совершением покупки.
 • Денежные средства будут возвращены на ваш банковский счет. Максимальная сумма выплаты наличными деньгами составляет 10 евро. Если вы хотите получить возврат денежных средств, которые были загружены на вашу карточку общественного транспорта через другие каналы загрузки денег или другими людьми, мы осуществим возврат денежных средств через соответствующие каналы загрузки денежных средств или другим людям, учитывая правила, установленные в настоящих условиях.

Вы имеете право:

 1. пользоваться Услугой в соответствии с Условиями
 2. проверять статус ваших билетов, которые используются на данный момент, или денежные средства, загруженные на карту.
 3. осуществлять права, связанные с личными данными, как описано в нашей политике обработки личных данных и использования файлов cookie, которую можно найти здесь.

Вы обязаны:

 1. носить с собой действующий документ, Билеты или Карточки, дающие вам право на поездку.
 2. валидировать Билеты или Карточки после каждого входа в общественный транспорт. Вы понимаете, что только корректная валидация обеспечивает осуществление вашего права на поездку.
 3. проверять действие валидации, о котором сообщает звуковой сигнал или текст, появляющийся на дисплее валидатора.
 4. предоставлять корректные данные о себе и незамедлительно обновлять эти данные по мере необходимости.
 5. избегать действий, которые могут оказать непосредственное негативное воздействие на Услугу или Приложения, в частности повлиять на перебои в оказании Услуги или в работе Приложений, включая незаконный доступ к серверам, имеющим отношение к Услуге, предоставляемой через Приложения.
 6. никоим образом не нарушать надлежащее функционирование и реализацию технических решений Приложения нашей Услуги.
 7. воздерживаться от отслеживания пользования Услугой и копирования, воспроизводства, видоизменения, использования и публикации полученных в результате этого данных в каких бы то ни было целях; совершать такие действия запрещено.
 8. воздерживаться от действий, которые создают нерационально большую нагрузку или каким-то иным образом препятствуют надлежащему оказанию Услуги или функционированию Приложений; совершать такие действия запрещено.
 9. пользоваться Приложениями только в том случае, если меры безопасности вашей компьютерной системы обеспечивают безопасное осуществление операций в Приложении, без разглашения каких-либо данных третьим сторонам.
 10. регулярно просматривать Условия и знакомиться с обновленными Условиями.

Мы имеем право:

 1. ограничить или прекратить оказание вам Услуги без предварительного уведомления в том случае, если ваши действия создают угрозу для функционирования Приложений или ограничивают возможности других лиц пользоваться нашей Услугой в Приложениях или в иных случаях, указанных в правовых актах.
 2. временно приостановить или прекратить работу Приложений без предварительного уведомления в случае критических обстоятельств.

Мы обязаны:

 1. для надлежащего пользования Приложением предоставлять вам всю информацию о Билетах и Карточках, в частности о регистрации в среде для зарегистрированных пользователей, об использовании Билетов и Карточек.
 2. предоставлять вам информацию о взимании плат, ценах и прочих деталях относительно Услуги в Приложении по телефону, электронной почте или путем отправки сообщения в Приложении.

Ответственность

 • Мы не несем ответственности в том случае, если наши обязательства, установленные в Условиях, не выполнены или выполнены ненадлежащим образом по вине третьих сторон, в частности вследствие действий платежных организаций (банк не перечислил денежные средства на наш счет в надлежащий срок, не удалось обработать заказ и т. д.).
 • Мы не несем ответственности в том случае, когда вследствие технического сбоя в телекоммуникационной сети или по вине компаний, предоставляющих телекоммуникационные услуги, вы не можете пользоваться Приложениями или когда вследствие сбоя в работе телекоммуникационной сети какая-либо информация утеряна или искажена.
 • Мы не несем ответственности за обработку ваших данных на веб-сайтах третьих сторон, а также в тех случаях, когда вы переходите на них по ссылкам, содержащимся в наших Приложениях. Мы рекомендуем знакомиться отдельно с политикой конфиденциальности каждой посещаемой вами сети, управляемой не нами.
 • Мы не несем ответственности в том случае, если используемые вами устройства не поддерживают выбранный формат билета общественного транспорта.
 • Вы несете ответственность за выбор наиболее подходящего формата билета общественного транспорта и его сохранность до завершения вашей поездки.
 • Вы несете ответственность за оказание незаконного воздействия на Приложения или внесение в них изменений, а также за прочие незаконные действия в отношении Приложений или их незаконное использование таким образом, какой не указан в Условиях.
 • Вы несете ответственность за убытки, понесенные нами вследствие предоставления нам неверной информации или инструкций или вследствие невыполнения обязательств, установленных в Условиях.

Сообщения

 • Все сообщения мы отправляем вам, используя те контактные данные, которые вы нам предоставили.
 • Вы можете связываться с нами и отправлять все сообщения, вопросы и запросы по адресу электронной почты  или по телефону +372 11 800 для получения информации о билетах и совершении покупок (действует специальный тариф 0,51 евро/мин плюс установленная оператором плата за соединение 0,23 евро/мин), или по телефону +372 6 118 000 в случае сбоев и проблем.
 • Вы можете связаться с назначенными нами лицами, ответственными за защиту данных, по адресу электронной почты .

Конфиденциальность

 • Начиная пользоваться Приложениями, вы тем самым соглашаетесь с тем, что, помимо файлов cookie, которые необходимы для управления Приложениями, мы также используем файлы cookie для сбора статистических данных и эти файлы cookie могут быть как нашими файлами, так и файлами третьей стороны.
 • Все пользователи нашей Услуги дают нам свое безоговорочное согласие на обработку их личных данных исходя из Общего регламента ЕС по защите данных в соответствии с порядком, действующим в Эстонской Республике.
 • Выражая свое намерение пользоваться Услугой, вы тем самым соглашаетесь также соблюдать нашу политику обработки личных данных и использования файлов cookie, которую можно найти здесь и которая описывает, какие данные мы собираем и как мы обрабатываем эти собранные данные.

Заключительные положения

 • Приложения нашей Услуги могут содержать веб-ссылки. Поскольку соответствующие веб-сайты и представленная на них информация нам не подконтрольны, мы не несем ответственности за точность, актуальность, содержимое этих веб-сайтов и представленную на них информацию.
 • Любое пользование нашими Приложениями, в том числе использование текстового и графического контента и данных, содержащихся в этих Приложениях (включая ссылку на Услугу), в каких бы то ни было целях без нашего предварительного письменного согласия запрещено.
 • Данные Условия регулируются законодательством Эстонской Республики.
 • Любые связанные с Условиями разногласия, вытекающие из пользования Услугой, следует разрешать путем переговоров. Если не удается разрешить разногласия, то соответствующий случай можно передать на рассмотрение Комиссии по потребительским спорам или Харьюскому уездному суду в соответствии с установленным законом порядком.

ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE RIDANGO AS

Введение

 • Мы (Ridango AS, контактные данные указаны здесь: https://www.ridango.com/contact) являемся Обработчиком данных и предоставляем средства для (Услуга): (a) (a) приобретения и использования билета общественного транспорта или проездной карточки (Билеты), и (b) распоряжения имеющимися денежными средствами (Карточки).
 • Мы предоставляем Услугу согласно договору с перечисленными здесь (Tallinna Transpordiamet, Tallinna Ettevõtlusamet, Tallinna Linnatra nspordi Aktsiaselts, Hiiumaa Vallavalitsus, MTÜ Ida-Virumaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Järvamaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus, MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus, Tartu Linnavalitsus, MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus, Saaremaa Vallavalitsus) предприятиями общественного транспорта или органами местного самоуправления и по их поручению. Каждое из этих предприятий или органов местного самоуправления является Контролером данных.
 • Вы являетесь пользователем Услуги, а настоящий документ является нашей политикой обработки личных данных и использования файлов cookie (Политика) которая описывает, какие личные данные мы собираем и как мы обрабатываем эти личные данные, собранные в ходе оказания Услуги по поручению Контролера данных.
 • Выражая свое намерение пользоваться Услугой, вы тем самым подтверждаете, что вы прочли и приняли данную Политику, и вы соглашаетесь полностью соблюдать данную Политику.

Общие положения

 • Вы можете пользоваться Услугой через веб-сайт или мобильное приложение (Приложение). Услуга также может быть доступна вам в пунктах продажи, у водителя общественного транспортного средства, в общественном транспорте посредством валидатора.
 • Мы обрабатываем ваши личные данные в соответствии с данной Политикой и в рамках применимого законодательства. Мы гарантируем конфиденциальность ваших личных данных и принимаем соответствующие меры для защиты их от несанкционированной и незаконной обработки или разглашения.
 • Мы можем пользоваться услугами (суб-) обработчиков для обработки данных. В таких случаях мы совершаем необходимые действия для того, чтобы гарантировать, что эти (суб-) обработчики будут обрабатывать данные в соответствии с применимым законодательством и применять надлежащие меры безопасности.
 • Данная Политика доступна в наших Приложениях. Мы оставляем за собой право вносить изменения или дополнения в данную Политику в одностороннем порядке в любое время без предъявления вам предварительного уведомления. Все изменения или дополнения вступят в силу и приобретут обязательную силу для вас, начиная с даты их публикации через Приложение.

Ваши личные данные

 • Мы можем получать ваши личные данные (a) непосредственно от вас, или (b) в процессе того, как вы пользуетесь Услугами, или (c) из внешних источников, например из открытых интернет-источников, государственных и негосударственных реестров или от других третьих сторон.
 • Основные, но не все, категории личных данных, которые мы собираем и обрабатываем:
 1. Идентификационные данные например ваши имя и фамилия, ваш личный код, ваша дата рождения, данные относительно ваших документов, удостоверяющих личность (например, копия паспорта, ID-карты).
 2. Контактные данные например ваш адрес, ваш номер телефона, ваш адрес электронной почты, ваши счета, ваш язык общения.
 3. Данные о местоположении например время валидации Билета или Карточки, маршрут, на котором они были валидированы.
 4. Данные, полученные из государственных реестров например местожительство из Регистра народонаселения, Инфосистемы образования.
 5. Данные, полученные и/или созданные в ходе выполнения обязательства, вытекающего из закона например данные, полученные в результате запросов юридических лиц, агентств или других публичных лиц.

Цели и основы обработки ваших личных данных

 • Мы обрабатываем ваши личные данные главным образом для того, чтобы:
 1. регулировать отношения с вами в целом и предоставлять вам доступ к Услуге, а также управлять этим доступом, например (a) заключать и осуществлять с вами сделки, связанные с Услугой, или (b) обеспечивать актуальность и корректность ваших личных данных, проверяя ваши личные данные через внешние источники, или (c) совершать действия по вашему запросу.
 2. проверять наличие права на проезд, включая (a) установление действия Билетов или Карточек и (b) разрешение соответствующих споров, связанных в валидацией.
 3. проверять качество Услуг, чтобы понимать, насколько полезна Услуга и как можно ее улучшить, а также с целью предоставления доказательства осуществления связанных с Услугой сделок или иного делового общения (записанные беседы) с целью эффективного оказания Услуги или для совершения действий до предоставления Услуги.
 4. соблюдать все остальные законные права, например обоснование, выполнение, уступки и защита по законным требованиям, а также выполнять вытекающие из закона обязательства, например юридически обязывающие запросы со стороны юридических лиц, агентств или других публичных лиц, которые мы можем иметь.

BПросмотр статистики, лог-файлов и файлов cookie

 • Наши приложения используют: (a) автоматизированный инструмент от Google Analytics; (b) запись ваших запросов к серверу Приложения и (c) файлы cookie (маленький текстовой файл, который Приложения сохраняют на ваш компьютер или мобильное устройство, когда вы заходите в Приложения), чтобы отслеживать трафик Приложений и взаимодействие пользователей с Приложениями, включая запоминание вашего IP-адреса и сохранение информации о просмотрах.
 • Инструменты, запись и файлы cookie, указанные в данном разделе, позволяют Приложениям: (a) запоминать вашу систему; (b) анализировать ваше поведение и предпочтения; (c) улучшать ваш пользовательский опыт и обеспечивать надлежащее функционирование и безопасность Приложений, а также (d) изучать техническую функциональность Приложений в случае возможных инцидентов, связанных с нарушением безопасности.
 • Вы можете в любое время отключить возможность сбора данных с помощью Google Analytics, как описано здесь: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
 • Вы можете контролировать или удалять файлы cookie, удаляя все файлы cookie, которые уже сохранены на вашем компьютере, и вы можете настраивать большинство браузеров таким образом, чтобы файлы cookie не сохранялись на ваш компьютер. Контролируя или удаляя файлы cookie, вы принимаете к сведению, что вы можете вручную настраивать некоторые предпочтения каждый раз, когда вы заходите в Приложение, хотя некоторые услуги и функции могут при этом не работать.

Разглашение ваших личных данных

 • Ваши личные данные могут быть разглашены:
 1. нашим сотрудникам, которые отвечают за (a) выход с вами на связь, или (b) анализ ваших личных данных, или (c) усовершенствование наших Приложений, или (d) прочие действия, непосредственно связанные с Услугами.
 2. нашим сторонним поставщикам услуг, включая лиц, предоставляющих информационно-техническое обслуживание, аудиторские и прочие компании, в такой мере, в какой это необходимо для управления нашими Услугами.

Хранение ваших личных данных

 • Ваши личные данные будут обрабатываться только до тех пор, пока это будет необходимо. Период хранения может зависеть от договоренностей с вами, нашего законного интереса или применимого законодательства, например законов, связанных с бухгалтерским учетом, закона об исковой давности, гражданского права и т. д.
 • Файлы cookie обычно действуют в течение непродолжительного срока (день, неделя или месяц), хотя в некоторых случаях они могут сохранять действие до года.

Ваши права

 • Вы можете осуществить свои указанные ниже права, связавшись с назначенными нами лицами, ответственными за защиту данных, по адресу электронной почты :
 1. получить информацию о том, обрабатываем ли мы ваши личные данные, и потребовать предоставить доступ к вашим личным данным в письменной или общепринятой электронной форме, по возможности передать эти данные другому поставщику услуги (переносимость данных). вы соглашаетесь с тем, что мы вправе требовать обоснованные платы за доступ к этим данным и их передачу.
 2. потребовать внести исправления в ваши личные данные, если они не соответствуют требованиям, неполны или некорректны.
 3. потребовать удалить ваши личные данные. Осуществляя данное право, вы осознаете, что мы больше не сможем предлагать вам Услуги после удаления ваших личных данных. Если ваши личные данные будут удалены по вашему запросу, то мы сохраним только те копии информации, которые необходимы для защиты наших законных интересов или законных интересов третьих сторон, соблюдения применимого законодательства или постановлений правительства, разрешения споров и проблем или для обеспечения принудительного выполнения договора, который вы с нами заключили.
 4. предъявить возражение, установить запрет или отозвать свое согласие в отношении обработки ваших личных данных в тех случаях, когда это уместно. Осуществляя данное право, вы осознаете, что мы больше не сможем предлагать вам Услуги после удаления ваших личных данных.

Жалобы

 • В случае нарушения прав на неприкосновенность частной жизни вы вправе подать жалобу в соответствующий орган государства-члена ЕС по вашему месту жительства. Контактную информацию данных органов можно найти по адресу http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Версия: 07.06.2019